Hizmetler

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Kanun kapsamında vergi mükelleflerine yönelik olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki mesleki sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde yıl içinde bir bütün olarak yerine getirilmektedir. Müşavirliğini yapmış olduğumuz firmalara aylık olarak müşteri ziyaretleri ile alanında eğitimli ve tecrübeli uzman kadromuz aylık inceleme ve denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler esnasında vergi riskleri önceden önlenebilmekte ve aynı zamanda vergi planlaması konusunda firmalara imkanlar sağlamaktayız. Vergi mevzuatı esas alınarak verilen tam tasdik hizmeti ile tam tasdik denetimi, vergi hesaplaması ve raporlama ile vergi riskleri en aza indirilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması ve Vergi

Vergi incelemelerinin önemli bir gerekçesini oluşturan transfer fiyatlandırması konusunda, tespit edilen hususlar ve yapılması gereken dokümantasyon işlemleri uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme ile vergi incelemesinde çıkabilecek sorunlar en aza indirilir.

Dolaylı Vergi Hizmetleri

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi gibi dolaylı vergilere yönelik iade ve tasdik işlemleri.

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili İnceleme ve Tasdik İşlemleri

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56 ncı maddesine göre vakıflara vergi muafiyeti tanınması işlemlerinde  ve muafiyet şartlarının sürdürülmesi konularında danışmanlık, anılan kanunlar uyarınca muafiyet tanınan vakıfların yıllık tasdik raporunun düzenlenmesi hizmetleri verilmektedir.

Nakit Vergi Planlaması

Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör analizi, şirket röntgeni, vergi riskleri ve alınabilecek önlemler, teşvik, istisna, indirim konularında vergi hukuku ve vergi otoritelerinin kabul edebileceği öneriler geliştirir.

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Yasal defter ve belgelerin mevzuata uygun şekilde tutulması, muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve sonuçların şirket yönetimleri ile paylaşılarak ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi konularında çalışmalar yapılır. Önceki dönemlere ilişkin vergi risk ve uyumsuzluklarının ortaya çıkartılması amacıyla yapılan Vergi Uygunluk Denetimleri (Tax Due Diligence Audits).

Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları

Şirketimiz enflasyon muhasebesinin uygulama dönemlerinde pek çok yerli ve yabancı sermayeli kuruluşa, uzman ve tecrübeli kadrosuyla, ihtiyaç sahibi firmalara doğru ve güvenilir bilgiyi, zamanında sunarak kaliteli hizmetler vermektedir. Enflasyon muhasebesi uygulamasında, firmaların parasal ve parasal olmayan kalemlerinin tespiti, enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak kalemlerin tarihsel detay, düzeltme kat sayılarının tespiti, enflasyon fark kayıtlarının hesaplanması ve düzeltilmiş mali tabloların çıkartılması ve vergi matrahlarının hesaplanarak, vergi beyannamelerinin hazırlanmasına nezaret edilmesi.

Teşvik, Hibe ve Diğer Destekler

TÜBİTAK-TEYDEP ve diğer kamu kurumları ile Avrupa Birliği Fonlarından sağlanacak teşvik ve hibeler konusundan danışmanlık ve tespit raporları düzenlemek.

TTK Mevzuatı Konusunda Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Müşavirliğini yaptığımız firmaların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlarının sağlanması, mali tablo ve yıllık raporların hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi. Şirketlerin sermaye ve özkaynak yönetimi ile borca batıklık durumunun önceden tespitine yönelik çalışmalar, ödenmiş sermayenin tespitine yönelik raporlar, iç kaynaklardan sermayeye ilave edilecek tutarların tespit edilmesi, sermaye artırımı ve azaltılması ile diğer özel amaçlı raporlar.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Kapsamında Verilen Hizmetler

Danışmanlığını yapmış olduğumuz firmalara, gizlilik prensibi esas alınarak, ihtiyaca uygun, aranan özellik ve niteliklere sahip, gerektiğinde yazılı ve sözlü mülakatlar yapılarak, personel seçimi ve temini yapılır. Böylece danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalara eğitimli, kaliteli, güvenilir ve nitelikli personellerle çalışma olanağı sağlanır. Firmaların personel bordrolarının vergi kanunları ile sosyal güvenlik mevzuatı yönünden incelenmesi, personel ve işverene sağlanan teşvik, istisna ve indirimlerin değerlendirilmesi ve bu konularda sağlanacak faydaların ortaya çıkartılması, personel özlük dosyalarının incelenerek çalışma hayatı mevzuatı ile uygunluğunun sağlanması yönünde danışmanlık ve denetim hizmetleri verilmektedir.

Gümrükler ve Uluslararası Ticaret

Global ekonomik sistem içinde ticaret, firmaların ve kişilerin bir tık uzaklığında cereyan etmektedir. Müşavirlik hizmeti verdiğimiz firmalara gümrük ve satış vergilerinin planlanması ve yönetimi, ithalat ve ihracat mevzuatı, dış ticarette yer alan teşvikler, firmaların iç kontrol ve alım-satım süreçlerinin iyileştirilmesi konularında verilen danışmanlık hizmetleri.

Yasal Uyarı:

Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kendisine ait  www.birlesikuzmanlar.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan bilgiler, yalnızca ilgi duyanlara konu hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde yer alan içeriklerin görüntülenmesi, kopya edilmesi, çıktısının alınması; Ticari olmayan bilgi edinme amaçlı kullanımlar ve içeriğin her bir kopyası ve/veya belirli bir kısmının kendi içinde yayım hakkı bildirimini içermesi koşuluyla mümkündür.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, kullanılan bilgiye ve kullanıldığı olayın kendisine özgü yapısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Yasal mevzuatın dinamik yapısı gereği sürekli bir değişim içinde olması ve elektronik iletişimin kendi doğası gereği bazı riskleri taşıması nedeniyle, sitede yer alan bilgilerde gecikme, eksiklik veya yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle sitede yer alan bilgi, yayın ve hesaplamalar, yazar ve yayıncıların yasal konular veya diğer mesleki konulardaki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri olarak yorumlanmamalı ve profesyonel danışmanların yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgiler kullanılmadan evvel profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir. Sitede yer alan bilgi ve yayınların güvenilir olması hususunda azami özen ve gayret gösterilmekle birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak sonuçlardan Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Bu sitedeki bilgiler oldukları gibi sunulmaktadır. www.birlesikuzmanlar.com.tr sitesi bu bilgi ve içerikler hakkında sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, herhangi bir garanti vermemektedir.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, sitede yer alan içeriğe ya da içeriklerde yar alan bilgilerin hatasız olduğuna, kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti vermez.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi ve lokal uygulamaları ile bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedar veya çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli olabilecek ya da cezai zararlardan, sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan sonuçlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar üzerinden, www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesinin üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaşılabilmektedir. Sitemiz üzerinden bağlantı verilen ve/veya ulaşılabilen bu diğer üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya bu bilgilerle alakalı herhangi beyanda bulunmamaktayız. Anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemekteyiz. Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bilgi, hizmet ve malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan görüş ve beyanları doğrudan veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.